วิสัยทัศน์

บริษัท เทคนิคไฮดรอลิค จำกัด จะเป็นผู้นำโดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการออกแบบ ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องจักรเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยมาตรฐานระดับสากล

พันธกิจ

มีการปรับปรงแก้ไขและพัฒนาทุกๆส่วนของบริษัทและเป็นผู้นำในการผลิตเครื่องจักรโดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากลอีกทั้งสร้างความก้าวไกลและการเจริญเติบโตของบริษัทอย่างมั่นคงและยั่งยืนซึ่งจะอยู่ภายใต้กรอบคุณธรรมและจริยธรรมของธุรกิจและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม